O nás

Dětský domov Boskovice, příspěvková organizace , jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj, působí od 01.07.2007.

Činnost dětského domova je dána zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním účelem dětského domova je zajistit nezletilým osobám – dětem, a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let , náhradní výchovu místo původní rodiny v zájmu zdravého vývoje , žádoucího rozvoje osobnosti dítěte a vzdělávání dle individuálních předpokladů dítěte. Pokud se dítě v době dosažení zletilosti soustavně připravuje na své budoucí povolání v denním studiu, lze všestranné zajištění poskytnout i těmto zletilým nezaopatřeným osobám, nejdéle však do 26.roku věku.

Základní organizační jednotkou dětského domova je tzv. rodinná skupina, kterou dvoří nejvíce 8 dětí a obývá jeden byt. V bytě jsou čtyři pokoje vždy pro dvě děti, velký obývací pokoj spojený s kuchyňskou částí. Součástí bytu je šatna, koupelna, WC a také úklidová místnost s pračkou. Sourozenci mají možnost pobývat spolu v jednom bytě. Výjimečně je možné zařadit je do různých rodinných skupin, zejména z výchovných nebo zdravotních důvodů.

Hlavním cílem činnosti Dětského domova Boskovice, příspěvkové organizace je naplnit účel tohoto školského zařízení, tj. zejména zajistit právo každého dítěte na řádnou výchovu a vzdělávání, rozvíjet osobnost dítěte podle jejich individuálních schopností a potřeb, rozvíjet citovou stránku osobnosti a zaměřit výchovu a vzdělávání k minimalizaci rizika vzniku sociálního vyloučení, vytvořit pro děti sociálně znevýhodněné rovné příležitosti v přístupu ke vzdělání a tím dát předpoklad pro možnost uplatnit se na trhu práce.

Odloučení od rodiny je pro každé dítě velmi náročné. Obtížně přijímá skutečnost, že nežije se svými nejbližšími. Děti nevnímají objektivní důvody, které vedou k nařízení ústavní výchovy ve školském zařízení. Nechápou, že musí být s lidmi, kteří jsou pro ně cizí a přizpůsobit se zvyklostem, které je nutno v dětském domově dodržovat.

Vztahy dětí a dospělých, kteří v dětském domově pracují a o děti se starají, jsou utvářeny na vzájemné důvěře. Vychovatelé – tety a strejdové, jak jsou dětmi oslovováni, jsou si vědomi, že rodinu žádnému dítěti nahradit v plné míře nemohou.

Úsilí zaměstnanců směřuje k vytvoření stabilního bezpečného prostředí, ve kterém je dítě podporováno ve všech jeho potřebách včetně žádoucích kontaktů s rodinou.

Více z historie zde.

Poděkování ředitelky

Vážení přátelé dětí Dětského domova v Boskovicích, od roku 2007 do dnešního dne jsem mnohokrát zaznamenala Vaši dobrou vůli, v níž projevujete zájem o osudy dětí se ztíženými životními podmínkami.

Přeji si, aby moje DĚKUJI vyjádřilo vděčnost za každou pomoc. Dětem se dostává Vaší podpory jednak v podobě finančních darů, které jsou vedeny v účetnictví dětského domova a jsou využívány výhradně pro zkvalitnění výchovy a vzdělávání dětí, na úhradu sportovních aktivit, rozvoj individuálních zájmů dětí, na prázdninové turistické a rekreační pobyty.

Neméně vzácná je podpora dětí tím, že jim věnujete svůj čas, zájem, předáváte jim vědomosti, vynakládáte síly k tomu, aby děti vydržely a cvičily si svoji vůli ve sportovních útvarech, v základní škole umění, v zájmových útvarech ve středisku volného času, aby překonaly neúspěchy ve škole, aby našly svoje místo v životě a uměly rozpoznat co je jim ku prospěchu.

Naše děti – děti v dětském domově – jsou jako všechny jiné. Opojení z úspěchu střídá zklamání a tendence vzdát úplně všechno. K tomu, aby se vypořádaly se všemi nástrahami a dobraly se k plnohodnotnému samostatnému životu, nepotřebují litování, nezaslouží si odsouzení.

Potřebují porozumění, podporu a pomoc i v tom, aby se naučily respektovat hranice vzájemných vztahů, požadavky společnosti a měly zdravé sebehodnocení.

Vážím si Vaší důvěry, se kterou pomoc nezištně předáváte.

Radost i úspěchy dětí jsou dosahovány i Vaší zásluhou.

Jarmila Štůlová, ředitelka Dětského domova v Boskovicích.