O nás

Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b  vznikl jako samostatná příspěvková  organizace Jihomoravského kraje 1.7.2007.

Činnost  dětského domova se řídí  především zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní  výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) , a prováděcími předpisy k nim. Hlavním účelem dětského domova je zajistit nezletilým osobám – dětem , a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let  náhradní výchovnou péči v zájmu zdravého vývoje a řádné výchovy a vzdělávání.  Toto lze poskytnout i zletilým nezaopatřeným osobám, pokud se soustavně připravují na své budoucí povolání, nejdéle však do 26. roku věku.

Dětský domov  sídlí v nové budově, která odpovídá všem požadavkům z hlediska hygienického, prostorového i materiálního. Dětský domov je obklopen vzrostlým ovocným sadem, který poskytuje krásné přírodní prostředí pro dětské hry.

Základní organizační jednotkou dětského domova je rodinná skupina , kterou tvoří   nejvíce 8 dětí. Sourozenci se zařazují do jedné skupiny, výjimečně je možné zařadit je do různých rodinných skupin, zejména z výchovných, vzdělávacích nebo zdravotních důvodů. Dětem jsou zajišťovány specifické výchovné a vzdělávací potřeby podle jejich individuálních schopností.

Hlavním cílem činnosti Dětského domova, Boskovice, Štefánikova 2b je naplnit účel tohoto školského zařízení, tj. zejména zajistit základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání, rozvíjet osobnost dítěte podle jeho individuálních schopností a potřeb, rozvíjet citovou stránku osobnosti a zaměřit  výchovu a vzdělávání k minimalizaci rizika vzniku sociálního vyloučení, vytvořit pro děti sociálně znevýhodněné rovné příležitosti v přístupu ke vzdělání a tím dát předpoklad pro možnost uplatnit se na trhu práce.

Hlavní cíl se promítá do individuálních programů rozvoje osobnosti dítěte. S úspěšnou výchovou souvisí podpora žádoucích kontaktů dítěte s jeho rodinou, snížení dopadu citové deprivace, minimalizace projevů rizikového chování. Je nutné vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém jsou zaručena práva dětí, vést děti ke schopnosti formulovat vlastní názory, tyto svobodně vyjadřovat a přitom respektovat práva a důstojnost jiných osob.

K výchově k samostatnosti je využíván se souhlasem zřizovatele tzv. cvičný byt v Boskovicích pro děti, které se připravují na odchod z dětského domova, čímž je zletilým dětem umožněna příprava na zcela samostatný život.

Více z historie zde.

Poděkování paní ředitelky

Vážení přátelé dětí dětského domova, mnozí z vás jste v době vánoční zařadili mezi své blízké, které jste chtěli potěšit vánočním dárkem a dát jim najevo, že na ně myslíte, i děti z dětského domova. Předpokládám, že jste si při rozbalování dárků se svými nejbližšími vzpomněli i na děti, kterým jste dárek poslali. Projev vaší dobré vůle je důkazem zájmu o dění kolem vás i ve dnech zcela všedních. Domnívám se, že si i dnes říkáte, jak asi žije dítě obdarované vánočním dárkem od vás. Není možné, abych vám osobně poděkovala za děti, vyjádřila potěšení nad skutečností, že jste zcela neznámým dětem projevili přízeň a podporu.

Snad moji snahu přiblížit vám alespoň stručně život v Dětském domově v Boskovicích přijmete jako symbolické poděkování a získáte jistotu, že vaše dary byly přijaty s radostí, vděčností a snahou dokázat, že si vaši přízeň děti zaslouží.

Dětský domov v Boskovicích nahrazuje v současné době rodinu 36 dětem. V dětském domově je 8 bytů, každý je určen maximálně pro 8 dětí. Prostorové uspořádání a vybavení bytů umožňuje vychovávat děti co možná nejpřirozenějším způsobem s odbouráním prvků připomínajících institucionální výchovu. Pokud jsou v zařízení sourozenci, mají možnost být spolu v jednom bytě. K ohleduplnosti, toleranci a vzájemné pomoci jsou děti vedeny při každodenních běžných činnostech známých z každé domácnosti . Tak jako doma se tedy i děti v domově podílí například na přípravě večeře, o víkendech jsou dle svých schopností zapojeny do přípravy oběda, pečení moučníků, žehlení, praní. Od jara do pozdního podzimu pomáhají s údržbou rozsáhlého ovocného sadu a sklizní ovoce.

Děti se denně připravují do školy, chodí do zájmových kroužků, sportovních oddílů, základní umělecké školy. Mohou navštěvovat své kamarády. V dětském domově jsou děti předškolního věku i děti již dospělé, vyjádřeno řečí úřední tzv. zletilé nezaopatřené osoby – děti starší 18 let, které by již v dětském domově být nemusely, jelikož však studují na střední či vysoké škole, mohou být v dětském domově až do ukončení studia, nejdéle však do 26. roku věku. V roce 2014 nám udělaly radost dvě naše velké děti – úspěšné ukončení studia na vysoké škole a bezproblémové složení závěrečných zkoušek v tříletém učebním oboru je radostnou událostí v každé rodině, v dětském domově ještě mnohokrát větší.

V letošním školním roce se dva chlapci připravují na přijímací zkoušky na střední školu, 2 chlapci studují 1. ročník tříletého učebního oboru, 1 chlapec studuje 1. ročník střední odborné školy s maturitou. Jedna dívka je ve 3. ročníku odborného učiliště a chce si svoji kvalifikaci prohloubit na středním odborném učilišti v oboru stejného zaměření. Děti, kterým to jejich věk a schopnosti dovolí, si každoročně vybírají zájmový útvar dle svého zaměření. Je potěšující, že se děti svým zájmům věnují dlouhodobě, dosahují výborných sportovních výsledků, velmi dobře si vedou ve folklorním souboru, jsou vzornými žáky základní umělecké školy.

Většina dětí zůstává v dětském domově i v době hlavních i vedlejších prázdnin. Doba prázdnin je určena k odpočinku od školních povinností. Není však zaplněna nečinností. Pro děti jsou zajišťovány turistické, sportovní a poznávací pobyty mimo Boskovice. Na tyto akce jezdí děti obvykle v počtu 6 – 8 dětí a jsou doprovázeny pedagogem – „ svojí tetou“ z dětského domova. Studentům bývá umožněno, aby se zdokonalili v cizím jazyku v jazykových kurzech.

Doposud jsem vám sdělovala informace, které by mohly vést k závěru, že život v dětském domově je bezproblémový, děti mají všechno, co potřebují, vlastně není co řešit. Ale jen ti, kteří se denně setkávají s dětmi bez pevného rodinného zázemí, vědí, jak je těžké vysvětlit dítěti, že máma tento týden nemá čas a nepřijede, že Vánoce či prázdniny prožije v domově. Pouze ti učitelé a vychovatelé, kteří pracují s problémovými dětmi, vědí, jakým úspěchem je každá změna k lepšímu, jak dlouho trvá, než se z problémového záškoláka s odporem ke všemu, co školu jen zdánlivě připomíná, stane dítě plnící školní povinnosti a dopracuje se k výsledkům umožňujícím uvažovat o dalším studiu.

Jen ti, kteří se denně setkávají s dětmi osamělými mezi mnoha lidmi, vědí, jak smutné tyto děti jsou a jak obtížně se zdánlivě nepochopitelné projevy pramenící ze smutku překonávají.

Nahromaděné pocity osamění, smutku a stýskání se násobí v době vánoční. Dětem v dětských domovech nikdo nenahradí jedinečný pocit spojený s přítomností láskyplných rodičů.

Před námi je celý rok, děti se z vánočního radování musely přenést do všedního života s povinnostmi. Čekají je mnohé radosti, úspěchy i zklamání a smutek. Snad je vám potěšením a odměnou, že vaše dárky jsou několikrát zhodnoceny – poskytly radost a překvapení na Štědrý den, možná právě váš dar potěší dítě ve chvílích osamění a smutku a předal dítěti zprávu o vás, kteří na ně myslíte a přejete mu všechno dobré.

Za všechny děti vám děkuje a v novém roce přeje mnoho radosti , pevné zdraví i úspěchy Jarmila Štůlová, ředitelka Dětského domova v Boskovicích.