Školní rok 2018 / 2019

Vážení,

ráda bych předala informace o výsledcích výchovy a vzdělávání dětí v Dětském domově Boskovice ve školním roce 2018/2019, o tom co se podařilo a z čeho máme radost.

Za prvořadý úkol považujeme řádné plnění školních povinností, rovněž tak důležité je i smysluplné prožívání volného času, rozvíjení zájmů a vytváření kamarádských vaze při společných sportovních, uměleckých či jiných vítaných činnostech.

Podporujeme děti ve volbě vhodné zájmové činnosti a vedeme je k tomu, aby svůj zájem rozvíjely dlouhodobě.

Ponejvíce si děti volí vhodný zájmový útvar z nabídky Střediska volného času v Boskovicích.

3 děti úspěšně tančily a zpívaly ve folklorním souboru Borověnka ,v souboru pracují již několikátý rok

2 chlapci hráli na hudební nástroj a navštěvovali Základní školu umění v Boskovicích, oba pokračují i v letošním roce, jeden hraje na trubku a jeden na flétnu

2 chlapci již několik roků cvičí aikido

2 dívky hrají dlouhodobě florbal

3 dívky pracují v zájmovém útvaru Vyšší dívčí

2 děti hrají dlouhodobě volejbal

3 dívky tančí v Global Dance

K dalším oblíbeným zájmovým útvarům náleží trampolínky, aerobic, rybářský kroužek, výtvarně umělecký kroužek a kroužek čtenářský a hudební.

Vzdělávání

Ve školním roce 2018/2019 uzavřeli všichni naši žáci základních škol řádně ročník, nikdo nevykonával opravnou zkoušku k postoupení do vyššího ročníku.

Žádné dítě nemělo sníženou známku z chování.

Jeden student SOU – Masarykova škola Letovice – postoupil do 2. ročníku, obor truhlář

Jedna studentka téže školy postoupila do 2. ročníku obor prodavač

Jeden žák 9. ročníku ZŠ byl přijatý do 1. ročníku SOU Masarykova škola, obor elektrikář – silnoproud

Jeden žák 9. ročníku základní školy praktické byl přijatý na praktickou školu dvouletou.

Jedna žákyně byla přijata na SOU tradičních řemesel v Brně.

Dvě žákyně postoupily úspěšně do 2 ročníku odborného učiliště, jedna v oboru kuchařské práce a jedna v oboru pečovatelské práce. Považuji za vhodné sdělit, že obě dívky během prázdnin pracovaly v pečovatelském domě MSSS Boskovice. Měly možnost poznat v  běžné praxi profesi, na kterou se připravují.

Jedna dívka ukončila SOU obor kuchař – číšník úspěšnou závěrečnou zkouškou.

Dva studenti středních škol složili maturitní zkoušku.

Krédo, kterým se řídíme při výchově dětí , spočívá v úsilí NAUČIT DĚTI ŽÍT – tzn. spoléhat sám na sebe, být trpělivý i zodpovědný, být optimistický, nikoli lehkovážný, být odhodlaný překonávat životní nástrahy a problémy , odolávat nástrahám a nepodléhat pohodlnému životnímu stylu bez vynaloženého potřebného úsilí. Naučit ŽÍT svůj život, za který nesou odpovědnost. K zvládnutí takového úkolu není nikde návod. Jediným způsobem je co nejvíce pochopit dítě se všemi jeho projevy a problémy, které si s sebou přináší do dětského domova, překonat jeho nedůvěru, vybudovat vztah na vzájemném respektu, přesvědčit je, že přes veškeré těžkosti, se kterými se dosud setkalo, není nutné na osud zanevřít. Přáli bychom si, aby děti poznaly vlastní možnosti, vážily si svého zdraví a uměly svoje schopnosti řádně ve svůj prospěch uplatnit.

Zdánlivá samozřejmost je velmi obtížnou dlouhodobou činností pro všechny zúčastněné – děti a jejich vychovatele.

Děti se přiměřeným způsobem zapojují do běžných činnost , k nimž náleží úklid, péče o ošacení – třídění prádla před praním, žehlení a ukládání prádla do skříní, udržování pořádku ve svých osobních věcech, běžný úklid svého pokoje.

V jednotlivých bytech dětského domova jsou děti různého věku a odlišných individuálních schopností. Soužití je založeno na vzájemné toleranci a pomoci jeden druhému.

O víkendech se naskýtá možnost osvojit si postupy při přípravě teplé stravy. Pod vedením tety či strejdy se děti zapojují do vaření sobotního a nedělního obědu, mohou se učit péci moučníky dle vlastního výběru . Učí se spočítat kolik potřebují finančních prostředků na nákup surovin, vyhledávají vhodné receptury a jsou vedeny ke zdravé výživě.

Rozsáhlý ovocný sad obklopující budovu dětského domova dává příležitost nejen ke spontánním pohybovým hrám, ale i ke sklizni ovoce a jeho zpracování, péči o travnaté plochy.

Letos jsme přiměřeně našim možnostem učili děti i hospodaření vodou. Ke stromům děti nosily vodu z nádrže, která zachycuje dešťovou vodu ze střechy budovy dětského domova.

Kladný vztah k přírodě a respekt k jejím zákonitostem se snažíme v dětech podporovat hlavně při činnostech, u kterých se mohou bavit, sportovat a nenásilnou formou potřebné informace o přírodě, šetrnému vztahu k životnímu prostředí a vhodnému životnímu stylu získávat.

Přáním nás dospělých, kteří s dětmi sdílíme jejich radosti i strasti, je přivést děti k dospělosti připravené zvládnout svůj život s vědomím vlastní odpovědnosti.